กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) เป็นเครือข่ายของผู้ไม่เห็นด้วยกับการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารโดยรัฐ เราเป็น “องค์กร” สมาชิกใน การรณรงค์เพื่ออินเทอร์เน็ตเสรีของโลก (GILC) และ มีองค์กรพันธมิตรมากกว่า 200+ องค์กรทั่วโลก

FREEDOM AGAINST CENSORSHIP THAILAND (FACT) is a network of people who disagree with state censorship. We are a member organisation in the Global Internet Liberty Campaign (GILC) and the Global Internet Freedom Consortium (GIFC) and cooperate with 200+ organisations around the world.

Press Releases แถลงข่าว

Contact ติดต่อ

e-mail: facthai AT gmail DOT com
website: https://facthai.wordpress.com/

%d bloggers like this: