ขอเชิญร่วมลงชื่อในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา 112-Thai Poet Society

June 16, 2011

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนนักเขียนไทยทั่วประเทศ

เรื่อง: ขอเชิญร่วมลงชื่อในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา 112 และยุติการใช้ข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพปิดกั้นการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

http://www.thaipoetsociety.com/index.php?topic=3668.0

 

เพื่อนนักเขียนทุกท่าน เรา – นักเขียนผู้มีรายชื่อในท้ายจดหมายฉบับนี้ เชื่อว่าท่านคงเห็นด้วยว่า เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น คือหัวใจสำคัญของการเป็นนักเขียนในสังคมประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนผู้ทำงานเขียนเพื่อเลี้ยงชีพ หรือเป็นนักเขียนผู้ผลิต “งานสร้างสรรค์” ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนผู้มีอุดมการณ์ ศรัทธา และความเชื่อส่วนตัวเช่นไร เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องต้นที่เอื้อให้นักเขียนทุกคนทุกแขนงในสังคม ได้มีพื้นที่ มีอิสรภาพ และมีโอกาสในการพัฒนาทั้งคุณภาพผลงานและทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยเท่าเทียมกัน

 

เมื่อใดก็ตามที่เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นตกอยู่ในสภาวะบอบบาง อ่อนแอ และสั่นคลอน สถานภาพของการเป็นนักเขียนในสังคมประชาธิปไตยย่อมตกอยู่ในสภาวะบอบบาง อ่อนแอ และสั่นคลอนไปด้วย ผลกระทบเบื้องต้น คือการหยุดชะงักของโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความคิด และการสร้างสรรค์งานเขียน เนื่องเพราะถูกจำกัดขอบเขตการแสดงออกและการสานต่อทางปัญญา ผลกระทบขั้นรุนแรงกว่าคือการต้องใช้ชีวิตและทำงานภายใต้บรรยากาศอันมืดมิด ภายใต้ความหวั่นวิตกถึงการสูญเสียสิทธิ สูญเสียอิสรภาพอย่างไม่เป็นธรรม และหวาดกลัวต่ออันตรายที่อาจเกิดกับตนเองและครอบครัว

 

สังคมไทยขณะนี้ มีการนำกฎหมายอาญามาตรา 112 มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยคนหลายกลุ่มหลายฝ่าย มีการใช้มาตราดังกล่าวในการข่มขู่คุกคาม กระทั่งฟ้องร้องดำเนินคดี คุมขังและริดรอนอิสรภาพของประชาชนผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมาก ทำให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังก้าวล่วงสู่สภาวการณ์ที่เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นถูกคุกคามอย่างอยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือไปจากความกังวลในฐานะประชาชนที่อาจต้องเผชิญกับการคุกคาม เราในฐานะนักเขียน ย่อมมิอาจนิ่งดูดายและปล่อยให้หัวใจสำคัญของการเป็นนักเขียนและการทำงานเขียนภายใต้สังคมประชาธิปไตย ต้องตกอยู่ในวิกฤตเช่นนี้

 

ข้อความสั้น ๆ ของกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่กล่าวว่า: “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” ได้ถูกนำมากล่าวอ้างกล่าวหาเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เพื่อข่มขู่ ฟ้องร้อง และคุมขังประชาชน หลายครั้งเป็นการตีความกฎหมายโดยกว้าง เช่น แม้แต่การไม่ยืนถวายพระพรเมื่อมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก็กลายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นได้ นอกจากนั้น กระบวนการบังคับใช้กฎหมายมาตรานี้ ยังได้ฉวยใช้ความรู้สึกต่อองค์พระมหากษัตริย์ของคนทั่วไป มารวบรัดขั้นตอนการดำเนินคดี ไม่ดำเนินคดีตามกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมาย หากแต่เป็นการดำเนินคดีตามอำเภอใจ เช่นสั่งให้มีการไต่สวนโดยปิดลับ และห้ามสื่อมวลชนทำข่าวจนกระทั่งบัดนี้ แม้แต่สื่อมวลชนและนักวิชาการที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐบาล ซึ่งอภิปรายเรื่องการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์อย่างเป็นวิชาการ ยังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยกฎหมายมาตรา 112 เช่นกัน

 

หลายกรณีที่เกิดขึ้น เราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการ “หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย” อย่างไร นอกจากเป็นเพียงแต่การพยายามนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ด้วยเหตุผลและข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยกิริยาและวาจาที่อยู่บนมาตรฐานของมนุษย์ผู้มีอารยธรรม อีกทั้งยังเป็นการแสดงทัศนะที่เกิดจากเจตนารมณ์อันดีต่อสถาบันกษัตริย์และสังคมไทย เป็นการนำเสนอแนวทางที่จะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับสถาบันกษัตริย์ในระยะยาว มิได้ลบหลู่ล่วงเกิน หรือต้องการ “ล้ม” สถาบันแต่ประการใด

 

บรรยากาศของความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในสังคม และพฤติกรรมคุกคามโดยคนบางกลุ่ม เช่น ทหารไทยที่ออกมาตบเท้าข่มขู่ประชาชนและฟ้องร้องนักวิชาการ ตอกย้ำให้เราตระหนักว่า ถึงเวลาแล้วที่สังคมต้องนำกฎหมายอาญามาตรา 112 มาเป็นประเด็นทบทวนพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันมิให้เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของประชาชนถดถอยล้าหลัง ก้าวย่างไปสู่ยุคมืด หรือถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงในที่สุด

 

ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องแยกแยะ “การล้มสถาบัน” ออกจากการอภิปรายเพื่อนำไปสู่เสถียรภาพทางสังคมในระยะยาว และการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดของประชาชน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ในฐานะประชาชนชาวไทยผู้มีความเป็นห่วงและกังวลต่อสภาวการณ์บ้านเมืองภายใต้บรรยากาศของความหวาดกลัว และในฐานะนักเขียนไทยผู้หวงแหนเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น เราต้องการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยเร็วที่สุด และสนับสนุนการนำแนวทางที่ปัญญาชนบางกลุ่มบางท่าน (เช่น กลุ่มนิติราษฎร์ อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และกลุ่มอื่นๆ) ได้เสนอแนะไว้ในหลายวาระ ขึ้นมาพิจารณาประกอบกัน เพื่อนำไปสู่บทสรุปที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมไทย

 

นอกจากนี้ เราต้องการเรียกร้องให้ผู้ใช้สถาบันกษัตริย์เป็นข้ออ้างในการแสดงบทบาทและวางอำนาจทางการเมือง เช่น ทหาร ได้ยุติพฤติกรรมดังกล่าว และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง หากความสงบสุข ความสามัคคี และความเป็นธรรม คือสิ่งที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจ

 

ในสังคมประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยความแตกต่างหลากหลาย การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเชื่อและความคิดเห็นที่แตกต่าง คือกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการอยู่ร่วมกัน และช่วยบรรเทาความรุนแรงของความขัดแย้งที่สามารถบังเกิดตามธรรมชาติของสังคม การประนีประนอมนั้นมิได้เกิดจากความกลัว หากแต่เกิดจากการฝากความหวังไว้กับการเรียนรู้ของประชาชน และฝากความเชื่อมั่นไว้กับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน หากเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของประชาชนถูกคุกคามและสั่นคลอน ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อระบอบประชาธิปไตยและต่อประเทศของตน ย่อมสั่นคลอนเสื่อมถอยอย่างไม่ต้องสงสัย

 

เพื่อนนักเขียนที่เคารพทุกท่าน เรา – นักเขียนผู้มีรายนามในท้ายจดหมายนี้ ต้องการเรียกร้องให้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 เพื่อความมั่นคงของประชาธิปไตย เพื่อความเป็นธรรมในสังคม เพื่อความยืนยงของสถาบันกษัตริย์ และเพื่ออนาคตของประเทศชาติ

 

เรา – นักเขียนผู้มีนามต่อท้ายจดหมายฉบับนี้ มั่นใจว่าเพื่อนนักเขียนทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น และหากท่านเห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง เห็นด้วยว่าต้องยุติการใช้ข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เราขอเรียนเชิญให้ท่านร่วมแสดงออกกับเราในครั้งนี้ ด้วยการลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวในฐานะนักเขียน เราย้ำว่าเสียงของท่านมีความสำคัญกับผู้ที่กำลังถูกดำเนินคดีอย่างไม่ยุติธรรมทุกคน ทั้งในอดีต และในอนาคต เราขอให้ท่านสละเวลาลงชื่อเพื่อร่วมเรียกร้องด้วยกันกับเรา ตามช่องทางที่ระบุไว้ท้ายจดหมายฉบับนี้

 

 

19 พฤษภาคม 2554

 

บินหลา สันกาลาคีรี

ปราบดา หยุ่น

ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง

ซะการีย์ยา อมตยา

กิตติพล สรัคคานนท์

วรพจน์ พันธุ์พงศ์

วาด รวี

 

หมายเหตุ – ท่านสามารถติดต่อลงชื่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ติดต่อกับเจ้าภาพทั้งแปดโดยตรง

2. อีเมล thaiwriteranti112@rocketmail.com

3. www.thaipoetsociety.com กระทู้นี้

4. แฟกซ์: ถึง วาด รวี ที่เบอร์ 02 439 3536

5. จดหมาย: วารสารหนังสือใต้ดิน 825/666 หมู่ 1 ประชาอุทิศ ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

6. facebook: UndergroundBuleteen Thailand

 

บันทึกการเข้

recycled.gif   Re: จดหมายเปิดผนึก: ขอเชิญร่วมลงนามเรื่องมาตรา 112

« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2011, 03:18:23 pm » โดย wad rawee

อัพเดตรายชื่อผู้ร่วมลงนาม

 

1. กฤช เหลือลมัย

2. สุเจน กรรพฤทธิ์

3. กวีอราสุ

4. ธีรภัทร เจริญสุข

5. พรสุข เกิดสว่าง

6. สานุ  อร่ามเอกวนิช

7. สรายุทธ์ ธรรมโชโต

8. นงลักษณ์ หงส์วิเศษชัย

9. เฉลิมพันธุ์  หวันชิตนาย

10. เดือนวาด พิมวนา

 

11. ประกาย ปรัชญา

12. นพดล ปรางค์ทอง

13. นพรุจ  หิญชีระนันทน์ (แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า)

14. กิตติกา บุญมาไชย

15. ภาณุ มณีวัฒนกุล

16. วิจักขณ์ พานิช

17. เกียรติศักดิ์ ประทานัง (ปั้นคำ)

18. สฤณี อาชวานันทกุล

19. ชญานิน เตียงพิทยากร

20. ทองธัช  เทพารักษ์

 

21. “ผาดไหม”

22. อธิฌลา (อันธิฌา ทัศคร)

23. ดาราณี ทองศิริ

24. นิติพงศ์ สำราญคง

25. ศรัทธา แสงทอน

26. สหรัฐ พัฒนกิจวรกุล

27. วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

28. ปราย พันแสง

29. คณพล วงศ์วิเศษไพบูลย์

30. บุญชิต ฟักมี

 

31. สิทธา วรรณสวาท

32. นิศากร แก่นมีผล

33. อาทิชา ตันธนวิกรัย

34. ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ (มน. มีนา)

35. การะเกตุ ศรีปริญญาศิลป์ (การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์)

36. วรัญญู อินทรกำแหง

37. พิชญา โชนะโต

38. พีระ ส่องคืนอธรรม

39. วรวุฒิ สัจจะปรเมษฐ

40. พิเชฐ แสงทอง

 

41. คำ ผกา

42. โคจร สมุทรโชติ

43. ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์

44. วิชัย ดวงมาลา

45. แก้วตา ธัมอิน

46. พิรุณ อนุสุริยา

47. พณ ลานวรัญ

48. ธิติ มีแต้ม

49. ธาริต โตทอง

50. ภูมิภัทร์ สงวนแก้ว

 

51. ณัฐชา วิวัฒน์ศิริกุล

52. มหรรณพ โฉมเฉลา

53. รวิวาร โฉมเฉลา

54. ปิยะพันธ์ เลิศคุณากร

55. นฤพนธ์  สุดสวาท

56. ณภัค เสรีรักษ์

57.  ธนะ วงษ์มณี

58. อนุพงษ์ เทพวรินทร์

59. จรูญพร  ปรปักษ์ประลัย

60. ระยิบ เผ่ามโน

 

61. อรุณรุ่ง  สัตย์สวี

62. รางชาง มโนมัย

63. ภู กระดาษ

64. มัคคุเทศก์ทางวิญญาณ

65. รน บารนี

66. ธีร์ อันมัย

67. วิวัฒน์ เลิศฯ (วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา)

68. มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม

69. พรพิมล ลิ่มเจริญ

70. ก่องแก้ว  กวีวรรณ

 

71. กตัญญู สว่างศรี

72.หรินทร์ สุขวัจน์

73. สมหวัง ดังพ่อตั้งจิต

74. คาล รีอัล

75. กฤชวัชร์ เตชะวณิย์

76. ชานันท์  ยอดหงษ์

77. นราวุธ ไชยชมภู

78. จรัส โฆษณานันท์

79. อนันต์ เกษตรสินสมบัติ

80. วิวัฒน์ จ่างตระกูล (Wiwat Chang)

 

81. โอปอล์ ประภาวดี

82. วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์

83. ภัทรภร วาดกลิ่นหอม

84. ภัควดี วีระภาสพงษ์

85. สุทธิดา มนทิรารักษ์

86. อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล

87. อาทิตย์ ศรีจันทร์

88. สิรนันท์ ห่อหุ้ม

89. ทินกร หุตางกูร

90. อธิคม คุณาวุฒิ

 

91. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

92. กันต์ธร อักษรนำ

93. อโนชา ปัทมดิลก

94. วิสัย เร็วเรียบ

95. รชา พรมภวังค์ (ลือชา กิจบำรุง)

96. กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล

97. ชัชชล อัจนากิตติ

98. อติภพ ภัทรเดชไพศาล

99. วิทวัส จันทร์ก้อน

100. นิวัต พุทธประสาท

 

101. เรืองเดช จันทรคีรี

102. วิภาส ศรีทอง

103. เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย

104. ไกรวุฒิ จุลพงศธร

105. ธเรศ นวลศิริ

106. นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

107. วัชรัสม์ บัวชุ่ม

108. เมดินา อดุลยรัตน์

109. ตรีมีซีย์ ยามา

110. คันฉัตร รังสีกาญจนส่อง

 

111. แอลสิทธิ์ เวอร์การา

112. เวียง-วชิระ บัวสนธ์

113. ธนรรถวร จตุรงควาณิช

114. วรชัย เพชรคุ้ม

115. อุทิศ เหมะมูล

116. จันทร์เคียว ปริยา รัตนโยธา

117. วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล

118. จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

119. รัชตะ อารยะ

120. รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์

 

121.  แพร จารุ

122.  ณขจร จันทวงศ์ (อังตวน)

123.  มงคล โรจนวิสุทธิกุล

124. นพพล โสภารัตนาไพศาล

125. วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์

126. รัชดา  อุษณกร

127. วรวิช ทรัพย์ทวีแสง

128. สมศรี  ตรังคสันต์

129. อรวรรณ  ตรังคสันต์

130. ภาณุ ตรัยเวช

 

131. รุเธียร (วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์)

132. ภู เชียงดาว

133. ประชา แม่จัน

134. เนติวิทย์  โชติภัทร์ไพศาล

135. ณัฐวัจน์ สุจริต

136. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

137. อารีรัตน์ โก

138. หริศ ทัดมาลัย

139. ปรีดีโดม พัฒนชูเกียรติ

140. เนตรนภิส วรศิริ

 

141. ฉัตรนคร องคสิงห์

142. เบญจมาส วินิจจะกูล

143. จู พเนจร

144. ปราโมทย์ แสนสวาสดิ์

145. ณรรธราวุธ เมืองสุข

146. A.L. Nawaf (นาวัฟ มะมิง)

147. ณขวัญ ศรีอรุโณทัย

148. Travis Bickle

149. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

150. ไมเคิ้ล เลียไฮ

 

151. สังคม ศรีมหันต์

152. กานต์ ณ กานท์

153. สมอล์ล บัณฑิต อานียา

154. กิ่งกาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์ (วาดวลี)

155. คำสิงห์ ศรีนอก

156. วัฒน์ วรรลยางกูร

157. ทองขาว ทวีปรังษีนุกูล

158. Homo erectus

159. เพียงคำ ประดับความ

160.  ชัยพร อินทุวิศาลกุล

 

161. ชัชวาลย์ โคตรสงคราม

162. วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข

163. วิโรจน์ อิชยาวิโรจน์

164. พินิจ นิลรัตน์

165. อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

166. lily CU

167. สหรัฐ ศราภัยวานิช

168. มาโนช พรหมสิงห์

169. สุจิตต์ วงษ์เทศ

170. มนตรี ศรียงค์

 

171. ปฐวี วิรานุวัตร

172. ฮวงซีเนี้ย

173. เทพวุธ บัวทุม

174. ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต

175. วรเทพ อรรคบุตร

176. ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล

177. ภาคิน นิมมานนรวงศ์

178. วริษฐ์ บูรณปัทมะ

179. วรุจ ประสพดี

180. พัชระ นิรันด์กาล

181. ริยานันท์

182. กฤตพจน พงศ์ถิรประสิทธิ์

183. ขวัญพร เจริญยิ่ง

184. ศิริวร แก้วกาญจน์

185. ประพัทธ์ จิวรังสรรค์

186. มาลัย ‘อิสรา

187. อาณัติ แสนโทน

188. อะตอม (คอมเมนเตอร์จากประชาไท)

189. รอมแพง อริยมาศ

190. mm (คอมเมนเตอร์จากประชาไท)

 

191. From Hell

192. เรืองรอง รุ่งรัศมี

193. โมน สวัสดิ์ศรี

194. วรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง)

195. สุชาติ สวัสดิ์ศรี (สิงห์สนามหลวง)

196. นาโก๊ะลี

197. อุรุดา โควินท์

198. จักรกลจินตนาการ

199. ธันย์ชนก  นาควิโรจน์

200. กิ่งฟ้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ( ควันบุหรี่ )

 

201. วรารัตน์ กระแสร์

202. อัจฉริยะ ใยสูง

203. วิชิดา ภูมิสวัสดิ์

204. ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล

205. น้ำเพชร เชื้อชม

206. ชัยปภัส ไวรักษ์

207. ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ

208. รุจ ธนรักษ์

209. ณัฏฐา มหัทธนา

210. ชมพร ไชยล้อม

 

211. ปิยนารถ ธรรมวัฒนะ

212. เด็ด จงมั่นคง

213. ปิยกุล ภูศรี

214. วรธาร พึ่งแก้ว

215. จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

216. นฤมล สารากรบริรักษ์

217. อรรถกฤษณ์ มหาเกตุ

218. ธัช ธาดา

219. กฤศ ภู่จันทร์ธร

220. เบญญภา    อิ่มพร

 

221. สุจิตรา อุ่นเอมใจ

222. สนานจิตต์ บางสพาน.

223. กัญญา มีบำรุง

224. ลัดดา สงกระสินธ์

225. รมิดา ตาฬวัฒน์

226. สมิทธิ ธนานิธิโชติ

227. วจีหน้ากาก

228. สิรินทร์ เรืองวัฒนไพศาล

239. ไพสิฐ พันธฺุพฤกษชาติ

230. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ

 

231. ปาลิดา ประการะโพธิ์

232.  มนต์สวรรค์ จินดาแสง

233. วิษณุ อินเหมย

234. วรวดี วงศ์สง่า

235. อัญชลี อุชชิน

236. ชาญชนะ  หอมทรัพย์

237. สุขุมพจน์ คำสุขุม

238. เป็ดสววรรค์ (Funniest Blogger :bloggang.com)

239. กะว่าก๋า (วีระกิจ  อัชรีวงศ์ไพศาล)

240. กานต์ เกรันพงษ์

 

241. ภาวิดา ลีภาพันธ์

242. แสงดาว ศรัทธามั่น

243. มาลานชา

244. เมธี

245. วรชัย เพชรคุ้ม

246. ธัญลักษณ์  บุญสัมฤทธิ์

247. สองขา

248. ธิติบดี รุ่งธีรวัฒนานนท์

249. ศันสนีย์ ทรงเกียรติธนา

250. ยุวดี วัชรางกูร

 

251. รุ่งโรจน์ “อริน” วรรณศูทร (วัฒนา สุขวัจน์)

252. ปุณณดา สายยศ

253. กำพล วงศ์กุหมัด

254. ภาคภูมิ ลมูลพันธ์

255. จุรี พิพัฒนรังคะ

256. มาร์ค พี ภูแสง (ภุชพงศ์ ภูแสง)

257. เอกกมล เอมระดี

258. ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร

259. อัคนี มูลเมฆ

260. มีสเตอร์สะหวอยแมน

 

261. จักรพันธุ์ กังวาฬ

262. นางสาวรัตติกาล แซ่ฮ่อ

263. รจนา ลาร์เช่น

264. พิฐ บางพระ

265. พีรพล บางพระ

266. จำลอง ฝั่งชลจิตร

267. กิตติ จินศิริวานิชย์

268. อมิธา อัมระนันทน์

269. วินัย ชาติอนันต์

270. เฉลิมพล ปทะวานิช

 

271. วชิรา

272. อโลชา เวียงพงศ์

273. ศุภกร อาชว์สุนทร

274. ศิลาแลง

275. สุภาพรรณ สุตาคำ

276. พิชาน วรพันวาล

277. อนันต์ พุธซ้อน

278. ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์

279. อนุชา วรรณาสุนทรไชย

280. ธันยนันท์ อ่อยอารีย์

 

281. เอกวิทย์ เตระดิษฐ์

282. Fan Faravel

283. อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม

284. วีรยุทธ์ ธานี

285. ศิริโชค เลิศยะโส

286. มังกร

287. Paint the Sky

288. หมอกเหนือ(รพินทร์ วัฒนะ)

289. อัตถากร บำรุง

290. ขัณฑ คีรีมาศ

 

291. ละออ ศิริบรรลือชัย

292. สฤษดิ์ ผาอาจ

293. อ้าย เว่ย เหว่ย (นามปากกา)

294. นัฏฐกร ปาระชัย

295. ชนวีร์ คำมงคล

296. พณรังสี สู่ความดี

297. กัมปนาท หัสดีวิเศษ

298. สมชาย จิว

299. วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์

300. อนุราต ซิงห์ ดินด์ซา

 

301. นาถรพี วงศ์แสงจันทร์

302. กฤษฯ  จินตนาการ

303. thaiart

304. เกรียงไกร หัวบุญศาล

305. ทวีศักดิ์ พึงลำภู

306. ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ

307. ดอกหญ้า บนทางดิน

308. พิชญา ศุภวานิช

309. จิรภัทร อังศุมาลี (สิเหร่)

310. ชีวิน กาญจนสกุล

 

311. ทิพากร บุญอ่ำ

312. วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์

313. อานันท์ นาคคง

314. ธวัชชัย ไชยวงค์สาย

315. จุฑามาศ อินต๊ะยา

316. วิทยากร โสวัตร

317. อุเทน ชาติภิญโญ

318. สมพร พงษ์พันธ์

319. จังไร อกตัญญูชน XstOm Eree

320. บุญส่ง สามารถ

 

321. สุธาสินี พานิชชานนท์

322. อัญชลี อนันตวัฒน์

323. ประมวล มณีโรจน์

324. อภิรดี จูฑะศร (เอื้อง ยิปโซ)

325. บดินทร์ จิรนันทศักดิ์

326. กนวิชญ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

327. พีระวัจน์ เดือนฉาย

328. ธเนศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

329. ธันวา

330. ฐิตา

 

331. เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย

332. กมลกานต์ โกศลกาญจน์

333. ลิสนารี วิชิตสรสาตร

334. ’รัตน์ คำพร

335. ปภากร สิรสุนทร

336. สาธิต รักษาศรี

337. ณัฐพล สวัสดี

338. รตา สุวรรณทอง

339. Thaiart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: