คปส. จี้ สนช. หยุดออกกฎหมายทุกฉบับ รอสภาจากประชาธิปไตย — ประชาไท

November 21, 2007

คปส. จี้ สนช. หยุดพิจารณากฎหมายทุกฉบับโดยทันที จนกว่าจะมีรัฐสภาที่มาจากระบอบประชาธิปไตย

ประชาไท 21 พ.ย. 2550 – คณะกรรมการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ออกแถลงการณ์เรียกร้อง สนช. ยุติบทบาทในการพิจารณากฎหมายทุกฉบับโดยทันที ระบุ เหลือเวลาดำรงตำแหน่งอีกเพียง 35 วัน แต่กลับยังเร่งพิจารณากฎหมายหลายฉบับที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

แถลงการณ์
หยุด สนช. ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน

เหลือระยะเวลาอีกเพียง 35 วันสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึง แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กลับยังคงเดินหน้าเร่งผ่านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกหลายฉบับ อาทิ ร่างพรบ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. …, ร่างพรบ.น้ำ พ.ศ. …, ร่างพรบ.ป่าชุมชน พ.ศ. …, ร่างพรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …, ร่างพรบ.ยา พ.ศ. … รวมทั้งพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องการกับการสื่อสารของประชาชนอีกหลายฉบับ

การพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละฉบับย่อมมีความสำคัญกับประชาชนและสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบังคับใช้กฎหมายจะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง รวมทั้งมีผลผูกพันกับสังคมไปอีกยาวนานโดยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดหนึ่งชุดใดโดยตรง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและการสื่อสารของประชาชนและสื่อมวลชน ที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. และมีผลบังคับใช้แล้วมีจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ส่วนร่างกฎหมายที่อยู่ในวาระการพิจารณาของ สนช. ได้แก่ ร่างพรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ… และร่างพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ…

ทั้งนี้ร่างพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ… ฉบับรัฐบาล ได้ผ่านการพิจารณาของสนช.โดย รับหลักการในวาระแรกด้วยคะแนน 44 เสียง จากสมาชิกสนช.ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด 242 คน จึงไม่อาจนับได้ว่ามีความชอบธรรม ประการสำคัญคือเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ มีสาระที่ปฏิเสธเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อที่ประชาชนร่วมผลักดันมากว่าสิบปี ด้วยการให้กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพ หน่วยงานราชการ รวมถึงเอกชนรายใหญ่ที่ได้รับสัมปทาน คงอภิสิทธิ์ในทรัพยากรคลื่นความถี่ และจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อด้วยการให้อำนาจองค์กรอิสระสั่งระงับรายการได้ด้วยวาจา

อีกทั้งการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแปรญัตติจำนวน 27 คน มีรายชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งหน่วยงานราชการหรือเอกชน ซึ่งมีลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน ฉะนั้นการที่สภานิติบัญญัติชุดชั่วคราวรับหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างสื่อซึ่งเกี่ยวพันกับผลประโยชน์มหาศาลเช่นนี้ ย่อมเป็นข้อบ่งชี้ถึงสัญญาณอันตรายต่อประชาชนและประเทศชาติ

ดังนั้นสภานิติบัญญัติที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร อันประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก หากยังมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ย่อมไตร่ตรองได้ว่านอกจากสถานะที่ได้มาขาดความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยแล้วยังอยู่ในสถานะชั่วคราว ที่สำคัญต้องไม่ตรากฎหมายขึ้นโดยละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

หากสมาชิก สนช. กระทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และยังอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่า เป็นการสนองคุณคณะรัฐประหารที่นำโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.

ดังนั้นการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รีบเร่ง รวบรัด พิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญหลายฉบับที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระยะยาว ทั้งที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว รวมถึงการที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 303 (1) ได้กำหนดให้รัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งเป็นผู้จัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในหมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ให้เสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา หน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นภารกิจของรัฐบาลใหม่ มิใช่สภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ที่กำลังหมดวาระลง

ดังนั้น คปส. จึงขอเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ยุติบทบาทในการพิจารณากฎหมายทุกฉบับโดยทันที จนกว่าจะมีรัฐสภาที่มาจากระบอบประชาธิปไตยทำหน้าที่ต่อไป พร้อมการตรวจสอบถ่วงดุลจากภาคสังคม

เพราะการบีบบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยปราศจากความชอบธรรม ย่อมส่งผลร้ายแรงต่อศักดิ์ศรีของพลเมืองและความมั่นคงของประเทศชาติในระยะยาว

ด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิและเสรีภาพ

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส)

18 พฤศจิกายน 2550


ที่มา: ประชาไท, คปส. จี้ สนช. หยุดพิจารณากฎหมายทุกฉบับโดยทันที จนกว่าจะมีรัฐสภาที่มาจากระบอบประชาธิปไตย, 21 พ.ย. 2550

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: