FACT ยื่นคำร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

April 3, 2007

วันนี้ กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (Freedom Against Censorship Thailand หรือ FACT) ได้เข้ายื่นคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) หลังจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดของการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตต่อสาธารณะ

FACT เป็นตัวแทนผู้ต่อต้านการปิดกั้นอินเทอร์เน็ต 311 คน และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง 59 องค์กร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา FACT ได้ยื่นจดหมายต่อกระทรวงไอซีที ขอให้เปิดเผยรายละเอียดของการปิดกั้นอินเทอร์เน็ต ตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังระบุใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กระทรวงไอซีทีมีจดหมายลงวันที่ 8 มีนาคม ตอบคำถาม 20 ข้อของ FACT ด้วยการอ้างว่ามีอำนาจในการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตตามคำสั่งของคณะปฏิรูปฯ หากเป็นเช่นนั้นจริง กฎหมายใดเล่าที่มอบอำนาจกระทรวงไอซีทีให้ปิดกั้นอินเทอร์เน็ตก่อนเกิดรัฐประการในวันที่ 19 กันยายน 2549?

นอกจากนั้น กระทรวงไอซีทียังปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปิดกั้น หรือรายละเอียดวิธีการปิดกั้น ไม่ยอมแม้กระทั่งเปิดเผยจำนวนเว็บไซต์ที่ปิดกั้น โดยอ้างว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือการเปิดเผยจะทำให้การบังคับให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสองเหตุผลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ที่หน่วยงานราชการสามารถใช้ในการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถูกร้องขอ

FACT มองว่าเหตุผลทั้งสองข้อนั้นเป็นข้ออ้างที่เข้าข้างตัวเอง เรามองไม่เห็นว่าการเปิดเผยจำนวนเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้น และเหตุผลที่ถูกปิดกั้น จะนำความเสียหายมาสู่ประชาชนได้อย่างไร

จดหมายตอบของกระทรวงไอซีทียังบอกว่า “กระทรวงไอซีทีไม่เคยปิดกั้นกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ต” แต่กระทรวงไอซีทีอาจลืมกรณีการปิดกั้นกระดานสนทนาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งเข้าได้ชั่วคราวภายใต้คำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินของศาลปกครอง หลายหน้าในกระดานสนทนาอื่นๆ เช่น Pantip.com, Thaimisc.com, Doball.net, Thai.net, Sakulthai.com และ Kruaklaibaan.com ยังถูกปิดกั้นในบล็อกลิสต์ของกระทรวงไอซีทีอยู่

FACT มองว่า คำปฏิเสธของกระทรวงไอซีทีที่จะตอบคำถาม เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำตัวนอกและเหนือกฎหมาย

รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยทุกแห่งต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน มีความรับผิด และมีความโปร่งใส

FACT ขอเชิญชวนทุกฝ่ายที่สนใจ ร่วมลงนามในคำร้องต่อต้านการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต บนเว็บไซต์ของต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: <http://thailand.ahrchk.net/fact_petition/&gt;.

One Response to “FACT ยื่นคำร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ”


  1. […] ยื่นหนังสือถามไปทางกระทรวงไอซีที ก็ไม่ได้รับคำตอบ. บางคนอาจจะว่า […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: