คำถาม 20 ข้อต่อกระทรวงไอซีที

February 11, 2007

[ภาษาอังกฤษ/English: FACT Information Request Letter to MICT]

ด้านล่างคือคำร้องขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กลุ่มเสรีภาพต่อต้านกรเซ็นเซอร์ได้ยื่นให้กับกระทรวงไอซีทีเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.


กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทยเรื่อง ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ้างถึง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เรียน ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที)

กราบเรียนท่านรัฐมนตรีที่เคารพ:

1) เราขอทราบรายชื่อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งราชการ คำสั่งศาล หรือการตีความของผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ที่มอบอำนาจให้กับกระทรวงไอซีทีหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ในการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ (“บล็อก”) หรือ “ขอความร่วมมือ” ในการบล็อกเว็บไซต์ในประเทศไทย

2) หากกระทรวงไอซีทีอ้างเหตุผลเกี่ยวกับ “ความมั่นคงของชาติ” ในการบล็อกเว็บไซต์ เราขอทราบชื่อ URL และ IP address ของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ถูกบล็อกด้วยเหตุผลดังกล่าว ตลอดจนข้อกฎหมายที่อธิบายการใช้เหตุผลนั้น และระยะเวลาการบล็อกเว็บไซต์แต่ละแห่ง

3) กระทรวงไอซีทีใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้าง ในการกำหนดเหตุผลที่ใช้ในการบล็อกเว็บไซต์แต่ละแห่ง?

4) ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อ 3)? เราขอทราบชื่อและข้อมูลการติดต่อ

5) เราขอทราบนิยามโดยละเอียดที่กระทรวงไอซีทีใช้ ของศัพท์ทางกฎหมายดังต่อไปนี้: “ไม่เหมาะสม” “อนาจาร” และ “ผิดกฎหมาย”

6 ) บุคคลใดในกระทรวงไอซีที เป็นผู้ตัดสินใจว่าเว็บไซต์ใดบ้างที่สมควรบล็อก? เราขอทราบชื่อและข้อมูลการติดต่อ

7) การตัดสินใจของกระทรวงไอซีทีในการบล็อกเว็บไซต์ เป็นการตัดสินใจของบุคคล (คนเดียวหรือหลายคน) หรือว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องส่งไปยังคณะกรรมการให้ทบทวน พิจารณา และอนุมัติก่อน? เราขอทราบชื่อและตำแหน่งของทุกคนที่มีส่วนในการตัดสินใจดังกล่าว

8 ) บุคคลใดในกระทรวงไอซีที มีอำนาจเหนือบุคคลและคณะกรรมการในข้อ 7) และเป็นผู้อนุมัติรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก? เราขอทราบชื่อและข้อมูลการติดต่อ

9) ท้ายที่สุด บุคคลใดในกระทรวงไอซีทีมีความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายในการปิดกั้นบนอินเทอร์เน็ต? เราขอทราบชื่อและข้อมูลการติดต่อ

10) กระทรวงไอซีทีใช้กระบวนการใดในการค้นหา URL (Uniform Record Locator) และ/หรือ IP address (Internet Protocol address) ที่ใช้ในการบล็อก?

11) กระทรวงไอซีทีใช้กระบวนการทางเทคนิคใด ในการส่งต่อ (redirect) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไปยัง CyberClean/CyberInspector หรือข้อความผิดพลาด (error message) ต่างๆ รวมทั้งข้อความดังต่อไปนี้:

a) “Access Denied (policy_denied)”;

b) “Network Error (tcp_error) communication error”;

c) “Network Error (tcp_error) Operation timed out”;

d) “Network error (dns_server_failure)”;

e) [Browser] “can’t find the server”;

f) [Browser] “can’t open the page-bad server response”;

g) [Browser] “can’t open the page-server stopped responding”.

12) เราขอทราบชื่อ ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อสำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) แต่ละรายที่กระทรวงไอซีทีขอความร่วมมือในการบล็อกเว็บไซต์

13) เราขอทราบลักษณะความสัมพันธ์ กระบวนการ ตลอดจนชื่อ ตำแหน่ง และข้อมูลการติดต่อของความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีทีและกรมตำรวจ กสท. โทรคมนาคม และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่ให้ความร่วมมือในการบล็อกเว็บไซต์

14) เราขอทราบชื่อหน่วยงานรัฐด้านการปราบปรามและการกำกับดูแล ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่กระทรวงไอซีทีร่วมมือในการบล็อกเว็บไซต์ พร้อมทั้งชื่อ ตำแหน่ง ข้อมูลการติดต่อ ตลอดจนรูปแบบและขอบเขตของความร่วมมือดังกล่าว

15) เราขอสำเนารายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก (blocklist) ของกระทรวงไอซีที ฉบับสมบูรณ์

16) เราขอสำเนารายชื่อใดๆ ก็ตาม ที่กระทรวงไอซีทีหรือบุคคลใดก็ตามที่กระทรวงไอซีทีว่าจ้างมีอยู่ในครอบครอง ของเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกโดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งหน่วยงานดังต่อไปนี้:

a) กรมตำรวจ

b) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

17) เราขอรายชื่อเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกกระดานสนทนา (Internet forum) พร้อมด้วยเหตุผลในการปิดกั้นการแสดงความเห็นในที่สาธารณะ

18) ต่อเนื่องจากข้อ 15) ข้างต้น เราขอข้อมูลช่วงระยะเวลา ที่กระทรวงไอซีทีสั่งหรือขอความร่วมมือ ให้บล็อกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

a) 19sep.org

b) midnightuniv.org

c) prachatai.com

19) เราขอสำเนาจดหมายขอความร่วมมือ ที่หน่วยงานรัฐทั้งหมดรวมทั้งกระทรวงไอซีทีด้วย ส่งไปยังกูเกิ้ล (Google) หรือ search engine อื่นๆ ในการบล็อกเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

20) หากวิธีการบล็อกในข้อ 19) ข้างต้น รวมถึงการบล็อกด้วยการใช้คำค้นหา (keyword search) เราขอทราบรายชื่อคำค้นหาเหล่านั้น และชื่อพร้อมข้อมูลการติดต่อ ของบุคคลที่กระทรวงไอซีทีซึ่งเป็นผู้กำหนดรายชื่อคำเหล่านั้น

หากกระทรวงไอซีทีล้มเหลวหรือปฏิเสธทีจะให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น หรือไม่มอบข้อมูลแก่เราภายในสามสิบ (30) วันตามกฎหมาย หลังจากวันที่ในจดหมายฉบับนี้ จะถือเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เราขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบของท่านในประเด็นคำถามดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

10 Responses to “คำถาม 20 ข้อต่อกระทรวงไอซีที”


 1. […] February 11th, 2007 [ภาษาไทย/Thai: คำถาม 20 ต่อกระทรวงไอซีที] […]

 2. Nattahphon C. Says:

  ลงชื่อ ขอรับทราบความคืบหน้าด้วยคน ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งด้วยครับ

 3. ขจร Says:

  เห็นด้วยครับ ขอสนับสนุนเต็มที่

 4. aiboat Says:

  ขอรับทราบด้วยคน

 5. Tanakiat Srisaranyakul Says:

  สนับสนุนเต็มที่ครับ รายงานความคืบหน้าด้วยนะครับ 😀

 6. Theeratep Meesiri Says:

  ตอนนี้ก็ผ่านไปเกิน30วันแล้ว มีความคืบหน้าอะไรบ้างรึเปล่าครับ
  แล้วจะเริ่มดำเนินการฟ้องร้องเลยรึเปล่าครับ


 7. […] (FACT) ได้ส่งมอบรายการคำถาม 20 ข้อให้กับ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม […]

 8. นน Says:

  ทำไม กระทรวงฯ บล็อค IP ของคนไทยทุกคน ใน camfrog คนทั่วโลกเค้าใช้กันฟรี แต่คนไทยต้องซื้อโปร มีโต๊ะจีนกันหรือไง คนไทยเป็นผู้ที่ต้องทนตลอดเลยเหรอไง
  ประชาธิปไตยก็ไม่ 100% นี่หรือ คือผลงานที่ทางกระทรวงฯภูมิใจมอบให้ ประชาชนชาวไทยทุกๆคน

 9. Wattana Nuchtaworn Says:

  ใครมีความรู้เกี่ยวกับการขอติดตั้งเสาสัญญานอินเตอร์เนตบ้างคะ
  เนื่องจาก มีบริษัทเอกชน มาติดต่อขอติดตั้งเสาสัญญานอินเตอร์เนตหน้าบ้าน กลัวว่าจะมีผลกระทบต่อสัญญาน หรืออะไรก็ตามที่เราจะเสียเปรียบเขา
  ขอความกรุณาช่วยด้วยค่ะ ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย แต่ก็อยากจะช่วยเขา เผื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้านบ้างน่ะค่ะ


 10. […] ของกระทรวงไอซีที ฉบับสมบูรณ์ (ดูข้อมูลข่าวสารทั้ง 20 ข้อ ที่ FACT […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: