‘แฟค’ ต้องการคำตอบจาก ‘ไอซีที’

February 9, 2007

[In English/ภาษาอังกฤษ: FACT wants answers from MICT]

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย

9 กุมภาพันธ์ 2550

สำหรับเผยแพร่

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT) ได้ส่งมอบรายการคำถาม 20 ข้อให้กับ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ผู้ควบคุมการเซ็นเซอร์ของคณะรัฐประหาร รายการคำถามนี้มีผู้ร่วมลงนาม 257 คน และองค์กรระหว่างประเทศที่ต่อต้านการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตจำนวน 56 องค์กร จาก 19 ประเทศทั่วโลก

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนร้องขอภายใน 30 วัน ยกเว้นว่าจะมีเหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย

หากหน่วยงานรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลภายในเวลาดังกล่าว ประชาชนผู้ร้องขอข้อมูลสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลความโปร่งใสของรัฐ จัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” พ.ศ. 2540

ปัจจุบันกระทรวงไอซีทีปิดกั้นเว็บไซต์จำนวน 13,435 แห่งไม่ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึง กระทรวงแห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม รายชื่อเว็บไซต์ที่กระทรวงไอซีทีปิดกั้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์ ล้วนเป็นความลับอย่างยิ่งยวด อัตราการปิดกั้นเว็บไซต์เพิ่มขึ้นกว่า 500 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา

FACT ต้องการทราบว่า กฎหมายไทยฉบับใดมอบอำนาจให้รัฐปิดกั้นอินเทอร์เน็ต
เพราะเรารู้ว่าไม่มีกฎหมายเช่นนั้น – ขณะนี้รัฐกำลังปิดกั้นเว็บอย่างผิดกฎหมาย

FACT ต้องการทราบว่ากระทรวงไอซีทีใช้หลักเกณฑ์ใดในการปิดกั้นเว็บไซต์
เพราะเรารู้ว่าการปิดกั้นเหล่านั้น ทำไปตามอำเภอใจโดยไร้หลักเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น

FACT ต้องการทราบว่ากระทรวงไอซีทีใช้กระบวนการใดในการปิดกั้นเว็บไซต์
เพราะเรารู้ว่าไม่มีขั้นตอนปฏิบัติใดๆ ที่เป็นกฎของกระทรวง

FACT ต้องการทราบนิยามทางกฎหมายที่กระทรวงไอซีทีใช้ในการปิดกั้นเว็บไซต์
เพราะเรารู้ว่าการใช้กฎหมายเหล่านั้นไม่เคยมีนิยามชัดเจน

FACT เชื่อว่า ชาวไทยผู้เสียภาษีทุกคนมีสิทธิที่จะรู้ว่า
หน่วยงานรัฐทุกระดับชั้นกำลังทำอะไรอยู่

FACT เชื่อว่ากระทรวงไอซีทีควรเปิดเผยรายชื่อเว็บไซต์ที่ปิดกั้น ต่อสาธารณะ

กระทรวงไอซีทีทำงานแบบใช้กฎหมายตามอำเภอใจหรือกฎหมายที่คิดเอาเองตลอดมา ภายใต้ม่านแห่งความลับ รัฐเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยโดยไม่ให้สาธารณชนได้รับรู้
มีส่วนร่วม ควบคุม หรือตรวจสอบการกระทำดังกล่าว

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 FACT ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เข้ามาตรวจสอบการปิดกั้นอินเทอร์เน็ต แม้ว่าคณะกรรมการฯ จะขอความร่วมมือไปยังกระทรวงไอซีทีหลายครั้งกระทรวงไอซีทีก็ยังปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันยกก้อนหินที่ข้าราชการในหน่วยงานรัฐแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ข้างใต้
ถึงเวลาแล้วที่จะปิดฉากการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และหวนคืนสู่เส้นทางแห่งประชาธิปไตย.

กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย (FACT)
เว็บไซต์: https://facthai.wordpress.com/

ไม่ประนีประนอม!

ติดต่อ:
ซีเจ ฮินเก้ <facthai@gmail.com> โทร. 07-976-1880 (ภาษาอังกฤษ)
สุภิญญา กลางณรงค์ <freemediafreepeople@gmail.com> โทร. 086-788-9322 (ภาษาไทย)

4 Responses to “‘แฟค’ ต้องการคำตอบจาก ‘ไอซีที’”


  1. […] February 9th, 2007 [ภาษาไทย: ‘แฟค’ ต้องการคำตอบจาก ‘ไอซีที’] […]


  2. […] ด้านล่างคือคำร้องขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กลุ่มเสรีภาพต่อต้านกรเซ็นเซอร์… […]

  3. adc Says:

    ถามนอกประเด็นต้องขออภัยด้วยนะครับ
    ผมจะต้องแก้ code ตรงไหนเพื่อให้หัวข้อ sidebar แสดงผลภาษาไทยแบบคุณได้ครับ
    ทำตั้งนานแล้วเนี่ย เช่น Categories หมวดหมู่


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: